تفسیر آیه چهل و سوم از سوره آل عمران: ای مریم فرما بردار خدا باش و نماز را با اهل طاعت به جای آر.