تفسیر آیه سی و هشتم از سوره آل عمران: در آن هنگام که زکریا که کرامت مریم را مشاهده کرد پروردگار خود را بخواند و بگفت : پروردگارا مرا به لطف خویش فرزندی پاک سرشت عطا فرما که همانا تویی اجابت کننده دعا.