کلیپی زیبا و تاثیرگذار از مناجات نامه « مناجات العاشقین» با صدای الشیخ حسین الاکرف و زیرنویس فارسی.