مناجاتی عاشقانه به درگاه معبود بی همتا با زبانحال بندگان خطاکار خداوند و طلب عفوی عاجزانه، با زیرنویس فارسی.