زگیل یک عفونت ویروسی است که انواع متعددی از این ویروس وجود دارد که وقتی در سطح پوست قرار بگیرند رشد کرده و زگیل را به وجود می آورند.......