تفسیر آیه سی و دوم از سوره آل عمران: بگو فرمان خدا و رسول را اطاعت کنید و اگر از آنان روی گردانید و کافر شوید همانا خدا هرگز کافران را دوس ندارد.