تفسیر آیه سی و یکم از سوره آل عمران:بگو ای پیغمبر :اگر خدا را دوست می دارید مرا پیروی کنید تا خدا شما را دوست دارد و گناه شما را ببخشد و خدا آمرزنده مهربان است