تفسیر آیه چهاردهم از سوره آل عمران:مردم را حب شهوات نفسانی از میل به زن ها و فرزندان و همیان هایی از طلا و نقره و اسب های نشانه دار نیکو و چهار پایان و مزارع در نظر زیبا و دلفریب است لیکن اینها متاع زندگانی فانی دنیاست و نزد خدا منزل بازگشت نیکو.