نکاتی شنیدنی در مورد خلیج فارس و نقش محوری آن در اقتصاد ایران و جهان در گذشته و عصر حاضر، در گزیده ای از مستند دیدنی « جزایر سرزمین من».