تفسیر آیه چهارم از سوره آل عمران: برای هدایت مردم و آن گاه کتاب جدا کننده ی میان حق و باطل را فرستاد همانا آنان که به آیات خدا کافر شدند بر آنها عذاب سخت است و خدا مقتدر و کیفر کننده است.