تفسیر آیه یکم و دوم از سوره آل عمران :الف. لام . میم .خدای جهان نیست مگر آن کس که زنده و پاینده ابدی است.آن خدایی که قران را به سوی تو براستی فرستاد که دلیل راستی کتب آسمانی پیش از او باشد و پیش از قرآن کتاب توات و انجیل را فرستاد