در اینجا پای صحبت های استاد حسن حسن زاده آملی می نشیم و کلام پرمغز ایشان را درباره خود شناسی و اهمیت شناخت خویشتن خویش می شنویم.