آشنایی با آب انبارهای باستانی و برکه های تامین آب در جزایر مختلف خلیج فارس.