زهرا جان... خوب شد مسجد نمی آیی ببینی قاتلت، تازگیها مینشیند روبرویم بیشتر... نوحه سینه زنی سوزناک شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)؛ فاطمیه 1391.