کلیپی کوتاه و سوزناک از مصیبت خوانی حاج محمود کریمی در شب شهادت بی بی فاطمیه زهرا (س).