نکاتی شنیدنی پیرامون چاه های باستانی معروف بندر باستانی لافت، قدمت و کاربریهای این چاه های شگفت انگیز.