امان از سیم کشی های فرسوده برق، ببینید چه غوغایی تو خونه آقای مجری به راه انداخته...