برنامه نود مورخ 91/01/28 - مصاحبه ای با مسئولین و مردم پیراموان باشگاه برق شیراز که به دسته دوم فوتبال ایران نزول کرده است .