آقای مجری یک مهمان خاص دارد که با او رودروایسی دارد، برای همین سعی می کند به بچه ها آداب مهمانی را آموزش دهد تا آبرویش حفظ شود، ولی ...