آقای مجری یک استاد موسیقی دعوت میکند تا به کلاه قرمزی و بچه ها موسیقی آموزش دهد، ولی مثل اینکه این رشته جنبه میخواد که...