بخش دیگری از مجموعه انیمیشن های هولوکاست در بیانی تصویری از حقیقت هولوکاست.