بعد از اینکه آقای مجری از کمک فامیل دور برای بادکردن بادکنکها مایوس شد مجبور شد از جگر و پسر عمه زا کمک بگیرد، ببینید این دوتا سر باد کردن بادکنک ها چه کارها که نمیکنند!...