اشاره ای زیبا به حقیقت جعلی بودن آمار یهودیان کشته شده در جنگ جهانی دوم توسط هیتلر، در انیمیشنی کوتاه و دیدنی.