گزیده ای از سخنان دکتر «منصور توکلی» در برنامه هشت بهشت در بیان نکاتی آموزنده و قابل تامل در مورد زندگی خود و شیوه صحیح ارتباط دلها. به مدت 12:38