در این قسمت با رفتارهای بعضی از کودکانی که دچار کم توجهی هستند روبرو می شویم و کارشناسان برنامه بیان می کنند که چگونه می توان به آنها کمک کرد.