بی شک شما تا بحال بسیار با کلمه پیش فعال برخورد کرده اید که در مورد بعضی از کودکان به کار می رود، ما در این قسمت به این موضوع می پردازیم که اساسا به کدام دسته از کودکان عنوان پیش فعال نسبت داده می شود و پیش فعالی یعنی چه؟