در این قسمت از زبان یکی از آسیب شناسان گفتاری با راه کارهای آشنا می شویم که می تواند به ما در برطرف کردن لکنت زبان کودکمان کمک زیادی نماید.