چقدر زیباست که سجاد با وجود اینکه زبان او عربی نیست و درک کردن آن برایش دشوار است اما با حالتی از نماز خواندن و دعا کردن به این زبان سخن می گوید که برای ما مسلمانان بسیار آموزنده است.