کیت و و کلارا وقتی از خواب بیدار شدند دیدند که لوسی‌مه تب شدیدی داره و در خواب ناله می کنه به سرعت به سراغ دکتر دیتون رفتند و .... قسمت بیست و ششم کارتون دیدنی مهاجران