بالاخره تصمیم گرفته شد که لوسیمه توله دینگویی که بن پیدا کرده بود بزرگ کنه و خیلی از این قضیه خوشحال بود و .... قسمت بیست و چهارم کارتون مهاجران