شیمی درمانی یعنی چه؟وقتی یک سلول رفتار طبیعی خود را از دست می دهد می تواند منجر به پدیده یسرطان می شود یعنی سلول ها بی رویه تکثیر می شود و . . . . .