کلیپی ببینید از یک کارگر هندی که با شیوه ی خودش و به شکلی بسیار جالب و در عین حال مشکل اقدام به جابجایی آجر می کند