کلیپی ببینید از زیباترین گل به خودی ای که در یک بازی فوتبال بثمر رسیده ، واقعا زیبا میزنه