بخش هجدهم از مستند « العبد» با موضوع «سفر به ابتدا» در تشریح روز وفات حضرت آیت الله بهجت و حضور علما و مراجع تقلید در بیت ایشان جهت تسلیت.