بخش شانزدهم از مستند « العبد» با موضوع « نشانی» در تشریح اتفاقات روزهای انتخاب مراجع تقلید و چگونگی برخورد حضرت آیت الله بهجت با مقوله مرجعیت و شروط ایشان قبل از قبول این مسئولیت.