بخش دهم از مستند «العبد» با موضوع « سفری دیگر» در آشنایی با زندگی آیت الله بهجت پس از کسب درجه اجتهاد در نجف و عزیمت ایشان به فومن به دلیل بیماری، و ازدواج در فومن و سفر به شهر قم.