نصرت الهی پشتیبان قیام کنندگان در راه خدا .... در سخنان امام خمینی (ره) در برنامه آب و آیینه با موضوع قیام برای خدا