در این کلیپ ، شیر ها به قصد راندن و یا حتی شکار ، به کفتار ها حمله می کنند .