بخش اول از برنامه آموزنده « دالان - ازدواج» در بررسی آسیب شناسانه ازدواجهای اجباری و ازدواج در سن کم و عواقب بد این نوع ازدواجها در جامعه.