آشنایی با زندگی نامه محمد رضا پهلوی از کودکی، تحصیلات، نحوه ازدواجهای مکرر او و ادوار مختلف حکومت او بر ایران تا مرگ او در تنهایی، در دومین بخش از مستند عبرت آموز « پشت دیوارهای بلند - اعترافات».