مستند صراط در این قسمت آیینه دار تمام کسانی است که با هم چرخ انقلاب را چرخاندند حوادث 33 سال اخیر ایران بیشتر وام دار چه عنصر و چه عاملی است بی شک پاسخ این پرسش واکاوی حوادث و رخ دادهای این دوران است که در کشور ایران رخ داده و مردم همه با هم از آن گذشته‌اند و به اینجا رسیده اند و ....