آموزش الگوی اساس و پایه بالاتنه پشت لباس با آموزش روان و ساده خانم عمرانی در برنامه خانواده