اهمیت بازار در پیشرفت اقتصاد اسلامی و رباء، نابود کننده بازار و رأس همه معاصی و .... سخنان ارزشمند امام خمینی (ره) در برنامه آب و آیینه