اصلاح فرهنگ ، رأس همه اصلاحات و لزوم بصیرت دانشگاه نسبت به وابستگی فرهنگی .... سخنان امام خمینی (ره) در برنامه آب و آیینه .