تفسیر آیه بیست و دوم از سوره بقره:آن خدایی که زمین را گسترد و آسمان را برافراشت و فرو بارید از آسمان آبی که به سبب آن بیرون آورد میوه های گوناگون برای روزی شما پس کسی را مثل و مانند او قرار ندهید. . . . . .