تفسیر آیه نوزدهم از سوره بقره:یا مثل آنان چون کسانی است که در بیابان بارانی تند که در آن تاریکی و رعد و برق است. . . . . .