تفسیر آیه پانزدهم از سوره بقره:خدا به ایشان استهزا کندو مهلتشان دهد که در سرکشی حیران بمانند