تفسیر آیه دوازدهم سوره بقره:آگاه باشید آنها خود مفسدند ولی نمی دانند