تفسیر آیه پنجم از سوره بقره:آنان از لطف پروردگار خویش به راه راستند و آنها به حقیقت رستگاران عالمند