و آنان که ایمان آرند به آنچه به تو و آنچه به (پیغمبران ) پیش از تو فرستاده شده و آنها خود به عالم آخرت یقین دارند